Microsoft Outlook troubleshooting

Dla administratora sprawdzenie, którzy użytkownicy zostali ustawieni w Outlook'u dla określonej skrzynki jako pełnomocnicy, może być problematyczne. Zwłaszcza, jeśli musi to być wykonane dla wielu skrzynek. Exchange Server nie udostępnia funkcjonalności, która pozwoliłaby na szybkie wykonanie takiej operacji.

Jedną z możliwości jest skonfigurowanie przez administratora w Outlook'u nowego profilu łączącego się ze skrzynką określonego użytkownika. Wtedy wszyscy pełnomocnicy mogą zostać odczytani w opcjach na zakładce Pełnomocnicy.

Jest to jednak rozwiązanie pracochłonne i praktycznie niewykonalne przy konieczności sprawdzenia większej liczby użytkowników. Najszybszym i najwygodniejszym rozwiązaniem będzie tu użycie programu LDIFDE służącego do eksportu (a także importu) danych z Active Directory. W tym przypadku możemy skorzystać z pola Active Directory o nazwie publicDelegates, w którym zapisani są wszyscy pełnomocnicy wyznaczeni dla danej skrzynki/użytkownika.

Program LDIFDE powinniśmy uruchomić z następującymi parametrami:

ldifde -f "c:\delegates.txt" -d "cn=users,dc=jg2,dc=local" -l name,publicDelegates -r "(publicDelegates=*)"

Powyższy przykład wyeksportuje do pliku "c:\delegates.txt" informacje o pełnomocnikach dla wszystkich użytkowników z kontenera Users dla domeny jg2.local.

Przykładowa zawartość pliku wynikowego wygląda w ten sposób:

dn: CN=Tester2,CN=Users,DC=jg2,DC=local
changetype: add
publicDelegates: CN=Michal,CN=Users,DC=jg2,DC=local
name: Tester2

dn: CN=Tester1,CN=Users,DC=jg2,DC=local
changetype: add
publicDelegates: CN=LUKASZ,CN=Users,DC=jg2,DC=local
name: Tester1

Więcej na temat programu LDIFDE i sposobu jego użycia można znaleźć między innymi w następujących artykułach:

Using LDIFDE to import and export directory objects to Active Directory

Step-by-Step Guide to Bulk Import and Export to Active Directory

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.