Microsoft Outlook troubleshooting
Wyszukiwanie adresu w listach dystrybucyjnych

Wyszukiwanie adresu w listach dystrybucyjnych

autor CodeTwo 2006-06-01 00:00:00 w Makra

Artykuł dotyczy: Microsoft Outlook 2000/2002/2003

Jeśli posiadasz kilka list dystrybucyjnych w Outlook'u, które zawierają dużo kontaktów, to zarządzanie nimi może stać się trudne - zwłaszcza, gdy często zmienia się ich zawartość. Zazwyczaj dosyć dużym problemem jest to, że gdy usuwasz kontakt w Outlook'u, to nie jest on automatycznie usuwany z list dystrybucyjnych.

Poniższe makro wyszukuje we wszystkich listach dystrybucyjnych z bieżącego foldera podany adres e-mail. Po zakończeniu wyszukiwania wyświetla nazwy list, w których został on znaleziony. Dzięki temu możesz szybko sprawdzić wszystkie listy, na jakich znajduje się dany kontakt.

Sub SearchInDistLists()

  On Error Resume Next

  Dim oFolder As MAPIFolder
  Set oFolder = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder
  
  ' Zapytaj o adres SMTP do wyszukania
  Dim strSearchAddress As String
  strSearchAddress = InputBox("Podaj adres SMTP do wyszukania w listach dystrybucyjnych w tym folderze.")
  If InStr(strSearchAddress, "@") < 1 Then
    MsgBox "Błędny adres SMTP"
    Exit Sub
  End If
  
  Dim strDistListNames As String
    
  ' Dla każdego elementu w folderze
  For Each item In oFolder.Items
  
    Dim oDistList As DistListItem
    Set oDistList = item
    If Not oDistList Is Nothing Then
      
      For nIndex = 1 To oDistList.MemberCount
        If UCase(oDistList.GetMember(nIndex).Address) = UCase(strSearchAddress) Then
          strDistListNames = strDistListNames & oDistList.DLName & vbCrLf
          Exit For  ' adres znaleziony
        End If
      Next
      
    End If
  Next
  
  ' Wyświetl wyniki
  If strDistListNames <> "" Then
    MsgBox "Adres '" & strSearchAddress & "' znaleziono w następujących listach dystrybucyjnych:" & _
        vbCrLf & vbCrLf & strDistListNames, vbInformation
  Else
    MsgBox "Adresu '" & strSearchAddress & "' nie znaleziono na żadnej liście dystrybucyjnej w tym folderze.", vbInformation
  End If

End Sub

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.