Microsoft Outlook troubleshooting
Tworzenie listy dystrybucyjnej dla podanych adresów email

Tworzenie listy dystrybucyjnej dla podanych adresów email

autor OShon 2009-09-15 16:32:00 w Makra
tagi: lista dystrybucyjna, makro, outlook

Microsoft Outlook nie posiada mechanizmu, dzięki któremu możemy wkleić kilka adresów email osadzonych w pamięci, z których byłaby utworzona lista dystrybucyjna. Zwykle proces ten jest realizowany adres po adresie w kreatorze listy, poprzez wybranie adresata lub wpisanie pojedynczego adresu.

Poniższa procedura po wklejeniu co najmniej dwóch adresów email oddzielonych znakiem „;” w wyświetlonym oknie i podaniu nazwy listy dystrybucyjnej utworzy ją, a następnie wyświetli ją na ekranie użytkownika.

Sub Tworzenie_list_dystrybucyjnych()

    Dim Message$, nazwa_listy$, Adresy$, x&

    Message = "Wklej adresy Email rozdzielnone znakiem '';''"
    Adresy = Trim(InputBox(Message, " Tworzenie listy dystrybucyjnej"))

    If Len(Adresy) > 0 Then
        On Error GoTo blad
        If InStr(1, Adresy, ";") > 0 Then

            Message = "Podaj nazwę dla zakładanej listy dystrybucyjnej." & vbCr _
                    & "Wszystkie poprawne adresy zostaną podłączone do tej grupy."
            nazwa_listy = Trim(InputBox(Message, " Tworzenie listy dystrybucyjnej"))
            nazwa_listy = Replace(nazwa_listy, ";", " ")
            nazwa_listy = Replace(nazwa_listy, "(", vbNullString)
            nazwa_listy = Replace(nazwa_listy, ")", vbNullString)

            If Len(nazwa_listy) = 0 Then GoTo nie_podano_nazwy

            Dim oContactFolder As MAPIFolder
            Dim oDistList As DistListItem
            Dim oMailItem As MailItem
            Dim oRecipients As Recipients
            Dim oRecipient As Recipient

            oContactFolder = Application.GetNamespace("MAPI").GetDefaultFolder(olFolderContacts)
            oDistList = oContactFolder.Items.Add(olDistributionListItem)
            With oDistList
                .DLName = nazwa_listy
                .Save
            End With

            oDistList = oContactFolder.Items(nazwa_listy)
            oMailItem = Application.CreateItem(olMailItem)
            oRecipients = oMailItem.Recipients

            Dim temp() As String, abc&
            abc = 0
            temp() = Split(Left$(Adresy, Len(Adresy) - 1), ";")
            While (abc <= UBound(temp()))
                If temp(abc) Like "*@*.*" Then
                    oRecipients.Add (temp(abc))
                    x = x + 1
                End If
                abc = abc + 1
            End

            oRecipients.ResolveAll

            If x > 0 Then
                With oDistList
                    .AddMembers (oRecipients)
                    .Save '<-jeśli chcesz zapisać
                    .Display (0) '<-jeśli chcesz wyświetlić
                End With
            Else
                oDistList.Delete
            End If

            oDistList = Nothing
            oMailItem = Nothing
            oRecipients = Nothing
        Else
brak_conajmniej_2:
            MsgBox "Lista dystrybucyjna nie została utworzona." & vbCr _
                 & "Aby utworzyć Listę dystrybucyjną należy podać wkleić" & vbCr _
                 & "conajmniej 2 adresy rozdzielone znakiem '';''.", vbExclamation, " Informacja o błędzie"
        End If
    Else
        GoTo brak_conajmniej_2
    End If
    Exit Sub


nie_podano_nazwy:
    MsgBox "Lista dystrybucyjna nie została utworzona." & vbCr _
         & "Aby utworzyć Listę dystrybucyjną należy" & vbCr _
         & "podać nazwe dla grupy odbiorców.", vbExclamation, " Informacja o błędzie"
    Exit Sub

blad:
    MsgBox "Błąd procedury: ''Tworzenie_list_dystrybucyjnych''" & vbCr _
         & Err.Number & vbCr _
         & Err.Description, vbExclamation, " Informacja o błędzie"

End Sub

 

Aby osadzić procedurę „Tworzenie_list_dystrybucyjnych” pod przyciskiem w menu MS Outlook, polecam uwadze ten artykuł.

Postępowanie krokowe w makro:

  • sprawdza, czy jest wpisane co najmniej 2 pozycje rozdzielone znakiem „;”
  • tworzy listę dystrybucyjną o nazwie, jaka została podana w InputBoxie
  • sprawdza czy podany adres zawiera znak małpy oraz co najmniej 1 kropkę
  • dodaje adresy do utworzonej wcześniej listy dystrybucyjnej i zapisuje zmiany
  • pokazuje efekt końcowy, otwierając listę dystrybucyjną (można wyłączyć)

Podobna procedura „zrob_liste_dla_zaznaczonych_wiadomosci” dostępna jest tutaj.

 

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.