Microsoft Outlook troubleshooting
Określanie limitów skrzynek pocztowych

Określanie limitów skrzynek pocztowych

autor CodeTwo 2006-06-30 00:00:00 w Exchange Server

Artykuł dotyczy:

- Exchange Server 2000/2003


Zazwyczaj w każdej organizacji istnieje potrzeba ustawienia limitu rozmiaru skrzynek użytkowników, aby nie rozrosły się one do ogromnych rozmiarów i nie spowodowały zagrożenia braku fizycznego miejsca na dyskach.

W serwerze Exchange limit rozmiaru skrzynek jest ustawiany osobno dla każdego magazynu skrzynek (mailbox store). Możemy więc ustawić różne limity dla różnych magazynów skrzynek i tworzyć skrzynki użytkowników w odpowiednim magazynie, w zależności od tego jak dużych skrzynek potrzebują. Bardzo często kadra zajmująca wyższe stanowiska w firmie nie zgadza się na ograniczanie rozmiaru ich skrzynek lub żąda wysokich limitów. W takim wypadku można przeznaczyć dla niej osobny magazyn skrzynek i ustawić na nim wyższy limit rozmiaru skrzynki pocztowej.

Limit rozmiaru skrzynki pocztowej można również zdefiniować dla konkretnego użytkownika. Będzie on wtedy nadpisywał limit określony dla magazynu skrzynek, w którym znajduje się skrzynka danego użytkownika.

Użytkownik, którego skrzynka przekroczyła dozwolony limit nie może wysyłać ani odbierać poczty, co jest skutecznym środkiem przymusu, nakłaniającym go do usunięcia lub lokalnego zarchiwizowania części zawartości skrzynki. Administrator ma możliwość zdefiniowania stanu skrzynki mierzonego jej rozmiarem w kilobajtach, przy którym użytkownik otrzyma ostrzeżenie o zbliżającym się przekroczeniu limitu skrzynki oraz stanu, przy którym użytkownik straci możliwość wysyłania poczty.

Aby zdefiniować limit rozmiaru dla magazynu skrzynek w programie Exchange Manager, kliknij prawym klawiszem myszy na wybranym magazynie skrzynek (mailbox store) i z menu podręcznego wybierz "Properties". Przejdź do zakładki "Limits":

Zakładka z limitami rozmiaru skrzynki pocztowej
rys.1 Zakładka z limitami rozmiaru skrzynki pocztowej


Możesz tu określić limit rozmiaru skrzynki oraz przy jakim rozmiarze skrzynki powinno być generowane ostrzeżenie wysyłane do jej użytkownika. Możesz również określić, przy jakim rozmiarze skrzynki użytkownik straci możliwość wysyłania wiadomości pocztowych.

W polu "Issue warning at" podaj rozmiar skrzynki, po którego przekroczeniu użytkownik otrzyma ostrzeżenie. W polu "Warning message interval" zdefiniuj, o jakiej porze Exchange powinien wysyłać ostrzeżenia.

W polu "Prohibit send at" podaj rozmiar, po którego przekroczeniu użytkownik skrzynki nie będzie mógł wysyłać wiadomości pocztowych. Użytkownik wciąż będzie mógł tworzyć nowe elementy w swojej skrzynce, takie jak: kontakty, zadania czy terminy.

W polu "Prohibit send and receive" podaj maksymalny rozmiar skrzynki. Po jego przekroczeniu użytkownik nie będzie mógł ani odbierać ani wysyłać wiadomości. Nie będą mogli wysyłać do niego wiadomości również inni użytkownicy, otrzymają raport o niedostarczeniu. Użytkownik nie będzie mógł tworzyć żadnych nowych elementów w skrzynce (zadania, kontakty, terminy), pozostanie mu jedynie trwałe usunięcie części danych ze skrzynki w celu jej odblokowania. Użytkownik może oczywiście wykonać archiwizację i przenieść dane do lokalnego pliku PST. Należy tu zauważyć, że o ile Exchange dokładnie stosuje określone limity przy zabranianiu użytkownikowi wysyłania poczty, to nie jest tak restrykcyjny jeśli chodzi o tworzenie nowych elementów (zadania, kontakty, terminy) w skrzynce. Nawet gdy limit rozmiaru skrzynki jest przekroczony to wciąż użytkownik może jeszcze przez pewien czas tworzyć nowe elementy przekraczając w ten sposób nieznacznie dozwolony rozmiar skrzynki.

Te same limity rozmiaru skrzynki mogą być ustawione dla magazynu skrzynek przy pomocy Mailbox Policy - zakładka Limits. Jeśli chcesz utworzyć nową Mailbox Policy definiującą limity rozmiaru skrzynek, to Exchange Manager kliknij prawym klawiszem myszy gałąź "System Policies", i wybierz opcję "New | Malibox store policy". Wyświetlone zostanie okno, na którym możesz wybrać, jakie ustawienia będzie definiować ta policy. Zaznacz opcję "Limits". W zakładce "General" podaj nazwę dla policy, a na zakładce "Limits (Policy)" określ odpowiednie wartości dla limitów, tak jak zostało to opisane powyżej. Kliknij OK i zostanie utworzona nowa policy. Teraz musisz zdecydować, jakie magazyny skrzynek będzie obejmować. W tym celu kliknij prawym klawiszem myszy na policy i wybierz "Add mailbox store". Po dodaniu magazynów skrzynek, pozostaje jeszcze raz kliknąć prawym klawiszem myszy na policy i wybrać opcję "Apply now". Policy zostanie zastosowana dla wybranych magazynów skrzynek. Jeśli teraz przejdziesz do jednego z magazynu skrzynek, do którego została zastosowana policy i wyświetlisz w jego właściwościach zakładkę "Limits", zauważysz, że wszystkie opcje są niedostępne i mają wartości takie jak określono w policy.

Uwaga: Jeśli w Exchange Manager nie widzisz gałęzi "System Policies", to zmień widok, tak aby widoczne były grupy administracyjne. Kliknij prawym na organizacji, wybierz "Properties" i zaznacz opcję "Display administrative groups". Teraz rozwiń gałąź "Administrative groups", kliknij prawym na "First administrative group" i z menu podręcznego wybierz opcję "New | System policy container". Utworzona zostanie gałąź "System Policies".

Kontener System Policies
rys.2 Kontener "System Policies"


Gdy użytkownik przekroczy określony rozmiar skrzynki i próbuje w Outlook'u wysłać wiadomość lub utworzyć nowy element, wyświetlony zostanie następujące okno informujące go o przekroczeniu limitu rozmiaru skrzynki, które ułatwi mu usunięcie części danych:

Dialog programu Outlook przypominający o konieczności usunięcia części elementów ze skrzynki użytkownika
rys.3 Dialog programu Outlook przypominający o konieczności usunięcia części elementów ze skrzynki użytkownika


Użytkownik dostanie także następującego maila:

Wiadomość pocztowa ostrzegająca użytkownika o przekroczeniu zdefiniowanego limitu rozmiaru skrzynki
rys.4 Wiadomość pocztowa ostrzegająca użytkownika o przekroczeniu zdefiniowanego limitu rozmiaru skrzynki


Limity dotyczące rozmiaru skrzynki można również ustawić osobno dla każdego użytkownika:

1. W przystawce Active Directory Users and Computers wybierz obiekt użytkownika.
2. Wyświetl "Properties"
3. Wybierz zakładkę "Exchange General"
4. Kliknij przyscik "Storage Limits"
5. Wyłącz opcję "Use mailbox store defaults"
6. Ustaw, przy jakim rozmiarze skrzynki powinno zostać wysłane ostrzeżenie do użytkownika oraz przy jakim rozmiarze zostanie zablokowane wysyłanie i odbieranie wiadomości.


To samo można osiągnąć używając następującego skryptu:

strUserPath = "LDAP://CN=Administrator,CN=Users,DC=CodeTwo,DC=local"

Set oUser = GetObject(strUserPath)

'wylacz limity standardowe
oUser.Put "mdbUseDefaults", False

'limit w KB przy ktorym pojawia sie ostrzezenie
oUser.Put "mDBStorageQuota", 10 * 1000

'limit w KB blokowania wiadomisci wychodzacych
oUser.Put "mDBOverQuotaLimit", 20 * 1000

'limit w KB blokowania skrzynki
oUser.Put "mDBOverHardQuotaLimit", 30 * 1000

oUser.SetInfo

Jeśli chcemy zmienić te ustawienia dla wielu skrzynek na raz znajdujących się w określonym kontenerze (Organizational Unit), to możemy użyć następującego skryptu:

On Error Resume Next

strOrgUnitPath = "LDAP://OU=Support,DC=CodeTwo,DC=local"
Set oOrgUnit = GetObject(strOrgUnitPath)

For Each oUser In oOrgUnit
  'sprawdz czy jest to obiekt ze skrzynka MS-Exchange
  strHomeServerName = ""
  strHomeServerName = oUser.Get("msExchHomeServerName")
  If Len(strHomeServerName) > 0 Then
    'wylacz limity standardowe
    oUser.Put "mdbUseDefaults", False
    'limit w KB przy ktorym pojawia sie ostrzezenie
    oUser.Put "mDBStorageQuota", 10 * 1000
    'limit w KB blokowania wiadomisci wychodzacych
    oUser.Put "mDBOverQuotaLimit", 20 * 1000
    'limit w KB blokowania skrzynki
    oUser.Put "mDBOverHardQuotaLimit", 30 * 1000
    oUser.SetInfo
  End If
Next

A oto wynik działania obu skryptów:

Limity rozmiaru skrzynki pocztowej ustawione przy pomocy skryptu wykorzystującego obiekty ADSI
rys.5 Limity rozmiaru skrzynki pocztowej ustawione przy pomocy skryptu wykorzystującego obiekty ADSI


Ustawienia wprowadzone dla użytkowników w Active Directory (także przy użyciu skryptu) mogą nie działać natychmiast, ponieważ Exchange Server buforuje obiekty Active Directory w pamięci.

Do ustawiania limitów skrzynek dla pojedynczego użytkownika lub grupy użytkowników można także użyć programu ADModify.


Zobacz również:

Exchange Quota Message Service - serwis, który umożliwia generowanie dowolnej treści ostrzeżeń o przekroczonych rozmiarach skrzynek.

KB930366 - You receive an error message when you try to set the storage limits to 2 GB or larger for a mailbox or for a mailbox store in Exchange 2003 or in Exchange 2000

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.