Microsoft Outlook troubleshooting
Narzędzie ADModify

Narzędzie ADModify

autor CodeTwo 2006-05-28 00:00:00 w Exchange Server

Artykuł dotyczy:

- Exchange Server 2000/2003


Przy administracji organizacją składającą się z wielu użytkowników, często zachodzi potrzeba ustawienia w Active Directory takich samych opcji dla wybranej grupy użytkowników. Administrator ma do wyboru żmudne klikanie w przystawce "Active Directory Users and Computers" lub napisanie skryptu, który automatycznie wykona zmiany przy użyciu obiektów ADSI. Istnieje także trzecia i najprostsza droga - użycie programu ADModify, który umożliwia ustawienie różnego rodzaju opcji jednocześnie dla wielu wybranych obiektów z Active Directory (użytkowników, grup, kontaktów, publicznych folderów). Wybór obiektów i edycja ich atrybutów jest prosta i odbywa się przy pomocy interfejsu użytkownika, choć możliwe jest również użycie programu ADModcmd, który pozwala wykonać te operacje z poziomu linii komend.

Program można pobrać z witryny: http://workspaces.gotdotnet.com/admodify. Do poprawnego funkcjonowania wymagany jest .NET Framework 1.1.
Uwaga: Program nie działa z mapowanego lub udostępnionego dysku sieciowego.

Początkowo program używany był wewnętrznie przez zespół zajmujący się wsparciem dla Exchange Server'a, później został opublikowany jako ogólnodostępne narzędzie i stał się bardzo popularny wśród administratorów Exchange i Active Directory.

Program ma trzy podstawowe funkcjonalności:

1. Edycja ustawień dla wybranej grupy użytkowników.
2. Cofnięcie ostatnio wykonanych zmian na podstawie pliku tworzonego przy każdej edycji ustawień.
3. Import i eksport praw dla skrzynek Exchange użytkowników.

 

Okno startowe programu ADModify
rys.1 Okno startowe programu ADModify


Edycja ustawień użytkowników przebiega w dwóch krokach. Najpierw definiujemy grupę obiektów, których ustawienia chcemy edytować, a następnie określamy wartości atrybutów, jakie zostaną im przypisane. Na stronie głównej programu klikamy pole "Modify Attributes" i wyświetlony zostaje dialog, przy pomocy którego wybieramy obiekty do edycji:

Wybór obiektów do edycji
rys.2 Wybór obiektów do edycji


W polu "Domain List" i "Domain Controller List" wybieramy domenę i kontroler, do których chcemy się podłączyć, następnie zaznaczamy typy obiektów, jakie mają zostać wyświetlone i klikamy zieloną strzałkę, aby wyświetlić hierarchię kontenerów Active Directory i wybrać obiekty. Jeśli chcemy mieć możliwość wyboru pojedynczych obiektów z kontenera należy odznaczyć opcję "Show Containers Only". Po zaznaczeniu/odznaczeniu, którejkolwiek opcji musimy kliknąć strzałkę, aby odświeżyć drzewo kontenerów.

Po zdefiniowaniu obiektów Active Directory klikamy "Next" i wyświetlony zostaje szereg zakładek zawierających różne atrybuty, które mogą podlegać edycji. Z naszego punktu widzenia najbardziej interesujące są cztery zakładki dotyczące ustawień bezpośrednio związanych z serwerem Exchange. Są to "Exchange General", "Exchange Features", "Mailbox Rights" i "E-mail Addresses".

Na zakładce "Exchange General" możemy ustawić następujące atrybuty dla wybranych obiektów:

- agenta MTA, grupę magazynowania (mailbox store),
- Offline Address Book,
- atrybut msExchQueryBaseDN (określa kontener - zakres z jakiego widoczne są inne obiekty na listach adresowych dla danego obiektu - zobacz KB272197),
- dodatkowego odbiorcę poczty,
- możemy również określić czy dany obiekt ma być widoczny na listach adresowych.

 

Zakładka z atrybutami Exchange General
rys.3 Zakładka z atrybutami "Exchange General"Zakładka "Exchange Features" umożliwia zdefiniowanie:

- jakie protokoły mogą być używane przez obiekt przy dostępie do serwera Exchange,
- opcje OMA (Outlook Mobile Access),
- ograniczenia rozmiaru wysyłanych i odbieranych wiadomości oraz liczby odbiorców,
- limity rozmiaru skrzynki Exchange użytkownika.

 

Zakładka z atrybutami Exchange Features
rys.4 Zakładka z atrybutami "Exchange Features"Kolejna zakładka "E-mail Addresses" pozwala dodać lub usunąć adres e-mail obiektu:

Zakładka z atrybutami E-mail Addresses
rys.5 Zakładka z atrybutami "E-mail Addresses"Zakładka "Mailbox Rights" umożliwia edycję praw dla skrzynek pocztowych wybranych obiektów. Posiada również bardzo przydatną opcję eksportu praw do pliku .xml. Wystarczy zaznaczyć opcję "Export Mailbox Rights". Później można użyć programu ADModify, aby przywrócić prawa wybierając opcję "Import Mailbox Rights" na głównym dialogu programu.
Uwaga: Należy pamiętać, że prawa do skrzynek można edytować tylko na komputerze z zainstalowanym Exchange System Manager'em, ponieważ ADModify wykorzystuje w tym celu obiekty CDOEXM. W przeciwnym wypadku opcje praw będą niedostępne, tak jak na rysunku poniżej:

Zakładka Mailbox Rights
rys.6 Zakładka "Mailbox Rights"Po kliknięciu przycisku "Go!" zostaną zmienione wszystkie atrybuty ustawione poprzednio na zakładkach. Dokonane zmiany zostaną zapisane przez program w pliku .xml dzięki czemu później można w prosty sposób je odwrócić, na przykład w razie pomyłki. W tym celu po uruchomieniu programu należy wybrać opcję "Undo changes" i wskazać odpowiedni plik XML z definicją zmian.

Należy pamiętać, że ustawienia wprowadzone w ADModify mogą nie być natychmiast widoczne dla Exchange Server'a ponieważ używa on komponentu DSAccess do ich buforowania.

ADModify jest bez wątpienia bardzo użytecznym narzędziem i może zaoszczędzić sporo pracy każdemu administratorowi. Tu tylko rzuciliśmy okiem na zakładki dotyczące ustawień związanych z Exchange Server'em, ale jest ich jeszcze trzynaście i dotyczą różnych atrybutów przechowywanych w Active Directory. Narzędzie jest również stale aktualizowane, gdy wraz z kolejnymi service pack'ami pojawiają się nowe atrybuty, dlatego warto od czasu do czasu zaglądać na stronę domową projektu http://workspaces.gotdotnet.com/admodify.

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
wyświetleń: 1944