Microsoft Outlook i Exchange Server - Regulamin

REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO OUTLOOK.PL

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w ramach Forum.
 2. Forum - serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.outlook.pl/ za pośrednictwem, którego Użytkownicy mogą wymieniać informacje, komentarze i opinie.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Forum.
 4. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który dokonał rejestracji na Forum.
 5. Właściciel – CodeTwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wolności 16 (58-500 Jelenia Góra) wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000438398 (REGON 020523001 NIP 6112622141).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Forum.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Forum jest prowadzone przez Właściciela.
 4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
 5. a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Forum,
  b. warunki i zasady zamieszczania wpisów na Forum przez Użytkowników,
 6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki na stronie internetowej forum oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
 7. Właściciel dokłada najwyższych starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Forum przez 24 godziny na dobę, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Forum w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

 1. Użytkownicy mają możliwość założenia w serwisie internetowym Forum indywidualnego konta Użytkownika poprzez dokonanie rejestracji. Dostęp do niektórych funkcjonalności Forum może być zastrzeżony wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Forum, w którym Użytkownik musi podać następujące dane: swoją nazwę użytkownika (login), hasło do konta oraz adres e-mail
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Rejestracja i korzystanie z Forum w ramach zawartej umowy jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi opłatami dla Użytkownika.
 5. Umowa na korzystanie z Forum z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika.
 6. W procesie zawierania umowy na odległość w ramach Forum Użytkownik winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Właściciel wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy.
 7. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Właściciela w zakresie korzystania z Forum w każdym czasie opuszczając strony Forum. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Forum w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika kierując maila .
 8. Umowa na korzystanie z Forum zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w Forum.
 9. Właściciel może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Forum za pośrednictwem jego indywidualnego konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Forum ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
 10. a. podał w trakcie rejestracji na Forum dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszenie prawa osób trzecich,
  b. dopuścił się za pośrednictwem Forum naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Forum,
  c. dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Właściciela, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.
 11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Forum nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela.
 12. Użytkownik korzystając z Forum zobowiązany jest w szczególności do:
 13. a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
  b. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Forum niezamówionej informacji handlowej,
  c. korzystania z Forum w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Forum jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  e. korzystania z Forum w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.

IV. ZASADY ZAMIESZCZANIA WPISÓW NA FORUM

 1. Użytkownik publikując swoje wpisy (wypowiedzi) reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum, chyba że odpowiedzialność taka wynika z mających zastosowanie przepisów prawa.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika na Forum treści:
 3. a. sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obraźliwych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc lub wulgarnych;
  b. o charakterze reklamowym, w tym zamieszczenia loga firm jako emblematów przy wypowiedziach Użytkownika oraz zamieszczania linków do strony korporacyjnej;
  c. naruszający prawa autorskie lub prawa pokrewne osób trzecich, jak również naruszających prawa do ochrony wizerunku oraz dobra osobiste osoby trzeciej.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów i treści naruszających niniejszy Regulamin bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał wpisu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Właściciel, działając również przez wyznaczonych moderatorów Forum, uprawniony jest do dowolnego przeniesienia wpisu w ramach kategorii i dyskusji na Forum, jak również do usunięcia wpisu lub całej dyskusji bez podawania przyczyny.

V. DANE OSOBOWE

 1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności (Załącznik nr 1 do Regulaminu – Polityka Prywatności), dostępna także pod adresem www.outlook.pl/forum/ucp.php?mode=privacy, w której określone zostały zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przysługujące im w związku z przetwarzaniem prawa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018 do czasu jego odwołania lub zmiany przez Właściciela.
 2. Właściciel może dokonywać zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Forum i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Forum, z powiadomieniem o treści zmian.


Powrót do ekranu logowania