Microsoft Outlook troubleshooting
Wyszukanie w Active Directory użytkowników Exchange z włączonym OWA

Wyszukanie w Active Directory użytkowników Exchange z włączonym OWA

autor CodeTwo 2008-03-11 00:00:00 w Exchange Server

Przedstawiony tu skrypt wyszukuje w całej domenie Active Directory użytkowników serwera Exchange 2000/2003, którzy mają włączoną obsługę protokołu Outlook Web Access (OWA). Wyniki zapisywane są w pliku w formacie CSV, który może zostać otwarty np. w Excel'u w celu łatwiejszego ich przeglądania.

Jak uruchomić skrypt we własnym środowisku?

Skrypt należy zapisać w pliku o dowolnej nazwie z rozszerzeniem .VBS. Nie musi on być zapisany bezpośrednio na komputerze z serwerem Exchange, wystarczy jeśli będzie to stacja kliencka należąca do Active Directory. Po uruchomieniu pliku wygenerowany zostanie na dysku C: plik wynikowy o nazwie output.csv (wartości pól będą rozdzielone znakiem | strumienia, jeśli wartość pola składa się z kilku innych wartości, np. kilka aliasów, będą one rozdzielone znakiem #). Dla każdego użytkownika z włączonym OWA skrypt eksportuje do pliku wynikowego pola Active Directory: givenName, sn, mail, czyli odpowiednio: imię, nazwisko, główny adres SMTP.

W linii oznaczonej (*1) należy wpisać nazwę własnej domeny, przykład jest dla codetwo.com. Jeśli chcemy wyeksportować inne albo dodatkowe pola Active Directory, należy wypisać je odpowiednio rozdzielając przecinkami w linii oznaczonej (*2).

' Domain 
strDomain = "DC=codetwo,DC=com" '(*1)

' LDAP fields 
strLdapFields = "givenName,sn,mail,protocolSettings" '(*2)


' LDAP query string 
strLdapQuery = "(&(objectClass=User)(|(homeMDB=*)(msExchHomeServerName=*)))" 

' Output file 
Set fso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
Set file = fso.CreateTextFile("C:\output.csv", True) 

Set con = WScript.CreateObject("ADODB.Connection") 
Set rs = WScript.CreateObject("ADODB.Recordset") 
Set Com = WScript.CreateObject("ADODB.Command") 
 
' Open a Connection object. 
con.Provider = "ADsDSOObject" 
con.Properties("ADSI Flag") = 1 
'con.Properties("User ID") = strDomain + "\" + strUserID 
'con.Properties("Password") = strPassword 
con.Open "Active Directory Provider" 
 
' Create a command object on this connection. 
Set Com.ActiveConnection = con 

' Set the query string. 
Com.CommandText = "<LDAP://" & strDomain & ">;" & strLdapQuery & ";" & strLdapFields & ";SubTree" 
 
' Execute the query. 
Set rs = Com.Execute 

' Header 
file.WriteLine Replace( strLdapFields, ",", "|" )

If Not rs.EOF Then 

' Navigate the record set. 
rs.MoveFirst 
While Not rs.EOF 
  strLine = "" 
  bOWAEnabled = True 

  For i = 0 To rs.Fields.Count - 1 
    If rs.Fields(i).Type = 12 And Not (IsNull(rs.Fields(i).Value)) Then 
      strValue = "" 
      vValue = rs.Fields(i).Value 
      For j = LBound(rs.Fields(i).Value) To UBound(rs.Fields(i).Value) 
        If j <> LBound(rs.Fields(i).Value) Then strValue = strValue & "#" 
        strValue = strValue & vValue(j) 
      Next 
    Else 
      strValue = rs.Fields(i).Value 
    End If 
    
    If rs.Fields(i).Name = "protocolSettings" Then 
      If InStr(strValue, "HTTP§0") > 0 Then bOWAEnabled = False 
    Else 
      If i <> 0 Then strLine = strLine & "|" 
      If Not IsNull(strValue) Then strLine = strLine & strValue 
    End If 
  Next 
  
  If bOWAEnabled Then 
    file.WriteLine strLine 
  End If 
  rs.MoveNext 
Wend 
 
rs.MoveLast 

End If

Jeśli masz jakieś pytania lub komentarze dotyczące tego artykułu, napisz na naszym forum.

(c) CodeTwo. Wszelkie prawa zastrzeżone.© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.