Microsoft Outlook troubleshooting

Zastanawiacie się jak eksportować grafikę użytą w wiadomościach?

Najprostszym sposobem jest prawy klik (zapisz jako) lub przycisk Print Screen oraz edycja grafiki w programie MS Paint. Kłopot w tym, jeśli mamy wiele obiektów w danej wiadomości a częstotliwość realizacji działań jest cykliczna i za razem męcząca.

Grafika użyta w wiadomości (JPG, PNG, BMP etc..) to nic innego jak załączniki, jednakże inaczej dodane do wiadomości. Nie można ich grupowo zaznaczyć i zapisać we wskazanym miejscu, choć w wersji 2010 są poczynione ku temu odpowiednie kroki.

Poniższa procedura na otwartej lub zaznaczonej wiadomości eksportuje załączniki oraz grafikę w niej użytą. Co więcej, zapis jest realizowany do podkatalogów w “C:\Temp\” o nazwie daty i temacie wiadomości (którą to można zmodyfikować w kodzie). Taka funkcjonalność może być przydatna, kiedy nasz adresat zamiast dodać zdjęcia z wakacji wklei je do treści wiadomości, lub przesłany materiał reklamowy umieszczony w wiadomości chcemy użyć w innych warunkach. 

Option Explicit

Sub SavePicturesNAttachFromMess()
  Dim MyItem As MailItem
  On Error Resume Next
  Select Case TypeName(Application.ActiveWindow)
    Case "Explorer"
      MyItem = ActiveExplorer.Selection.Item(1)
      MyItem.Display
    Case "Inspector"
      MyItem = ActiveInspector.CurrentItem
    Case Else
  End Select
  On Error GoTo 0

  If MyItem Is Nothing Then
    MsgBox "Zaznacz wiadomość lub ją otwórz!", vbExclamation, "VBATools.pl"
    Exit Sub
  End If

  Dim oAttach As Attachment, pict As Object, file$, ile&
  For Each pict In MyItem.Attachments
    DoEvents
    oAttach = pict
    file = "c:\temp\" & RemoveInvalidChar(Format(MyItem.CreationTime, _
    "Short date") & " " & MyItem.Subject) & "\" & oAttach.FileName
    Call MakeWholePath(file)
    oAttach.SaveAsFile (file)
    ile = ile + 1
  Next pict
  If ile > 0 Then MsgBox "Właśnie eksportowałeś " & ile & " plik(ów) do ''" & _
    "c:\temp\Katalogu tematu..''" & " z wiadomości: ''" & vbCr & _
    MyItem.Subject & "''"), vbInformation, "OShon from VBATools.pl"
  MyItem = Nothing
  oAttach = Nothing
End Sub

Private Sub MakeWholePath(ByVal FileWithPath$)
  Dim x&, PathToMake$ 'by OShon
  For x = LBound(Split(FileWithPath, "\")) To UBound(Split(FileWithPath, "\")) - 1
    PathToMake = PathToMake & "\" & Split(FileWithPath, "\")(x)
    If Right$(PathToMake, 1) <> ":" Then
      If FileExists(Mid(PathToMake, 2, Len(PathToMake))) = False Then _
      MkDir (Mid(PathToMake, 2, Len(PathToMake)))
    End If
  Next
End Sub

Private Function RemoveInvalidChar(ByVal str As String)
  Dim f&
  For f = 1 To Len(str)
    str = Replace(str, Mid$("\/:?""<>|*", f, 1), vbNullString)
  Next
  str = Replace(str, vbTab, vbNullString)
  str = Replace(str, vbCrLf, vbNullString)
  RemoveInvalidChar = str
End Function

Private Function FileExists(ByVal FilePath As String) As Boolean
  On Error GoTo blad
  FileExists = Len(Dir(FilePath, vbDirectory Or vbHidden Or vbSystem)) > 0
  Exit Function
blad:
  FileExists = False
End Sub

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.