Microsoft Outlook troubleshooting

Prawdopodobnie po imporcie kontaktów z telefonu GSM lub innych narzędzi importujących, możemy napotkać problem, polegający na przypisaniu numerów telefonu do kategorii Inne zamiast Telefon komórkowy czy Główny (widoczny jako praca).

Jednym z rozwiązań jest eksport kontaktów do Excela, poprzez wbudowany mechanizm Outlooka i poprzez przeniesienie danych z jednej kolumny do drugiej. Zabawa zaczyna się wtedy, gdy docelowa kategoria telefonu jest już wypełniona. Kłopotliwe jest zwykłe nadpisanie danych. Czeka nas ręczna zabawa z rekordami. Chciałbym zaproponować proste rozwiązanie, polegające na uruchomieniu procedury w VisualBasic4App. Wtedy, tylko w przypadku, kiedy brak jest telefonu głównego, a kategoria telefonu Inny posiada wpisany numer, ta procedura go przeniesie.

Sub Zmaina_telefonu_inny_na_glowny()
Dim oContact As ContactItem
Dim oContactFolder As MAPIFolder
Dim Ile&, nCounter&, item As ContactItem
Ile = 0
oContactFolder = Application.GetNamespace("MAPI").GetDefaultFolder(olFolderContacts)
For Each item In oContactFolder.Items
DoEvents
Ile = Ile + 1
oContact = item
If Not oContact Is Nothing Then
With oContact
If Len(Trim(.PrimaryTelephoneNumber)) = 0 And _
Len(Trim(.OtherTelephoneNumber)) > 0 Then
.PrimaryTelephoneNumber = Trim(.OtherTelephoneNumber)
.Save
nCounter = nCounter + 1
End If
End With
End If
If Not oContact Is Nothing Then oContact = Nothing
Next
If Not oContactFolder Is Nothing Then oContactFolder = Nothing
MsgBox nCounter & " na " & Ile & " kontaktów przetworzonych.", _
vbInformation, "Machine by OShon VBATools.pl"
End Sub

Oczywiście kategorie telefonu można dowolnie zamienić. Jeśli brak nam doświadczenia w tej materii, polecam przeczytać artykuł Instalacja i uruchamianie makr.

Inne parametry odpowiadające za telefon (dot 2007)

.AssistantTelephoneNumber
.Business2TelephoneNumber
.BusinessTelephoneNumber
.CallbackTelephoneNumber
.CarTelephoneNumber
.CompanyMainTelephoneNumber
.Home2TelephoneNumber
.HomeFaxNumber
.HomeTelephoneNumber
.MobileTelephoneNumber
.OtherFaxNumber
.OtherTelephoneNumber
.PagerNumber
.PrimaryTelephoneNumber
.RadioTelephoneNumber
.TelexNumber

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.