Microsoft Outlook troubleshooting

Ze względu na powszechną możliwość korzystania z darmowych kont pocztowych, wiele osób decyduje się na używanie i synchronizację wiadomości z wielu skrzynek pocztowych. W programie Outlook 2007/2010 mamy możliwość wyboru konta przed wysłaniem wiadomości (Rys.1.).

 Rys.1
Rys.1. Ręczny wybór konta przed wysłaniem wiadomości

Niestety, często zdarza się, iż w czasie pracy zapominamy ustawić odpowiednie konto dla nadawanej wiadomości, a o błędzie zdajemy sobie sprawę już po fakcie. Można temu zapobiec opóźniając nadanie wiadomości stosowną regułą i wyedytować ją zanim zostanie wysłana.

Poniższe makro umożliwia alternatywny sposób wyboru konta nadawanej wiadomości.

Rys.2
Rys.2Alternatywne okno, które pojawi się przed wysłaniem wiadomości
 

W przypadku, kiedy użytkownik wpisze w powyższym oknie (Rys.2.) wartość błędną, wiadomość nie zostanie wysłana oraz zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'MVP Shon Oskar - VBATools.pl
  If Item.Class = 43 Then
    Dim objMailItem As MailItem, ChangeMail As MailItem
    Set objMailItem = Item
    Dim olNS As Outlook.NameSpace
    Set olNS = Application.GetNamespace("MAPI")
    Dim wybor$, lista$, x&
    For x = 1 To olNS.Accounts.Count
      lista = lista & x & " -" & olNS.Accounts.Item(x).DisplayName & vbCr
    Next x
    wybor = InputBox("Wybierz numer konta z poniższej listy:" & vbCr & lista, _
             "Nadawanie z wybranego konta VBATools.pl", 1)
    If Len(wybor) = 0 Then Cancel = True
    With objMailItem
      If IsNumeric(wybor) = True Then
        If wybor > x Then GoTo blad
        Set objMailItem = Item
        With objMailItem
        Set ChangeMail = .Copy
          .Delete
          Cancel = True
        End With
        With ChangeMail
          .SendUsingAccount = olNS.Accounts.Item(wybor)
          .Save
          .Send
        End With
      Else
blad:
        Cancel = True
        MsgBox "Nie wybrano prawidłowo numeru konta", vbExclamation, _
            "Nadawanie z wybranego konta VBATools.pl"
      End If
    End With
    Set ChangeMail = Nothing
    Set objMailItem = Nothing
    Set olNS = Nothing
  End If
End Sub


Powyżej przedstawioną procedurę umieszczamy w klasie „ThisOutlookSesion”. 

Może być wymagany zapis procedury oraz ponowne uruchomienie MS Outlook.

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.