Microsoft Outlook troubleshooting
Zmianę skali czasu wydarzeń kalendarzowych dokonujemy przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na oknie kalendarza a potem wybieramy Inne ustawienia (Rys.1.).
 
Ustawianie parametrów widoku
Rys.1. Ustawienie parametrów widoku.
 
To ustawienie dotyczy jednak obiektów w danym folderze. W momencie wywołania wydarzenia bądź wezwania w innym widoku (np. folderu pocztowego) wartość ta dalej będzie realizowana na poziomie ustawień pierwotnych (czyli 30 minut) (Rys.2.).
 
Tworzenie obiektów z folderu poczty
Rys.2. Tworzenie obiektów z folderu poczty.
 
Niestety nie ma ustawień globalnych dotyczących domyślnego interwału czasowego dla spotkań, ani z poziomu interfejsu użytkownika, ani w rejestrze systemu.
 
Można jednak zaprogramować taką czynność realizowaną podczas tworzenia nowego obiektu typu spotkanie lub zaproszenie na spotkanie.
Dim WithEvents m_objApp As Outlook.AppointmentItem

Private Sub Application_ItemLoad(ByVal Item As Object)
    If Item.Class = olAppointment Then m_objApp = Item
End Sub

Private Sub m_objApp_Open(ByVal Cancel As Boolean)
    Dim plush As String
    m_objApp.End = m_objApp.Start + 0.042
End Sub
 
Jeśli ta czynność realizowana jest cyklicznie, a treść zaproszenia na spotkanie jest stała, można zastosować dodatkowe linijki kodu:
 
 m_objApp.Subject = "Operatywka"
 m_objApp.Importance = olImportanceHigh
 m_objApp.Categories = "CRM"
 m_objApp.Recipients.Add "a@mail.pl"
 m_objApp.Recipients.Add "b@mail.pl"
 m_objApp.Location = "Sala Kraków"
 m_objApp.Body = "Prosze o przygotowaniu raportów działan operacyjnych." _
 & vbCr & "--Sekretariat--"
 
Przygotowanie wcześniej sparametryzowanego zaproszenia na spotkanie
Rys.3. Przygotowanie wcześniej sparametryzowanego zaproszenia na spotkanie.

Jeśli potrzebujesz dodatku, dzięki któremu zaimportujesz ważne wydarzenia do kalendarza, polecam ten dodatek: Eksport wydarzeń do Outlooka

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.