Microsoft Outlook troubleshooting

Często w życiu zawodowym musimy wykonać pewne czynności jakie zostały opisane w przesłanych na nasza skrzynkę wiadomościach.  

O ile zadanie takie możemy wykonać od razu, to po jego wykonaniu możemy wysłać odpowiedź do zainteresowanego. W przypadku jednak, kiedy czynności takie mają rozłożyć się w czasie, to do wykonania zadania potrzebna jest nam często zakopana w gąszczu innych wiadomości oryginalna treść oraz załączniki. Można przyjąć iż przeciągnięcie wiadomości utworzy nam obiekt, jednakże nie wypełni go załącznikami jak i również nie przypisze parametrów do obiektu (np. zadaną datą wykonania) a będzie się jedynie odnosić do jednej, pierwotnej wiadomości.
 
Poniższa procedura przedstawia możliwość utworzenia wydarzenia kalendarzowego lub zadania, na podstawie zaznaczonych wiadomości (może ich być kilka), oddalonego w czasie o określoną liczbę dni. 
Option Explicit

Sub Wywolanie()
  Call Create_Appointment_or_Task(False, 3)
End Sub

Sub Create_Appointment_or_Task(ByVal Calendar_no_Task As Boolean, ByVal TimeInterval&)
  Dim objItem As MailItem
  Dim objJob As Object
  Dim x&, Entry As Collection
  On Error Resume Next
  MkDir ("c:\temp")
  Const AttPath$ = "C:\Temp\"

  On Error GoTo blad
  Entry = New Collection
  If objItem Is Nothing Then
    With ActiveExplorer.Selection
      For x = 1 To .Count
        If .item(x).Class <> 43 Then GoTo opusc
        DoEvents
        objItem = .item(x)
        objItem.SaveAs (AttPath & objItem.EntryID)
        Entry.Add (objItem.EntryID)
opusc:
      Next x
    End With
  End If

  If Calendar_no_Task = True Then
    objJob = CreateItem(olAppointmentItem)
  Else
    objJob = CreateItem(olTaskItem)
  End If

  With objJob
    If Calendar_no_Task = True Then
      .Start = Now + TimeInterval
      .End = Now + TimeInterval
    Else
      .Status = olTaskInProgress
      .DueDate = Now + TimeInterval
      .StartDate = Now + TimeInterval
      .ReminderTime = Now + TimeInterval
    End If
    .Subject = "Przypomnienie o: " & objItem.Subject
    .Categories = "VBATools.pl"
    .Importance = objItem.Importance
    .ReminderSet = True
    .Body = "Przygotowano " & Now & " na podstawie wiadomości email:" & vbCr
    For x = 1 To Entry.Count
      DoEvents
      objJob.Attachments.Add AttPath & Entry.item(x), olEmbeddeditem
      Kill (AttPath & Entry.item(x))
    Next
    .Display 'lub .Save jeśli nie chcemy widzieć obiektu
  End With
  Exit Sub
blad:
  MsgBox "Błąd wykonania:" & Err.Number & vbCr & _
      Err.Description, vbExclamation, "VBATools.pl"
End Sub

Aby rozszerzyć funkcjonalność można podpiąć procedurę do formy z umieszczonym datownikiem lub zautomatyzować o stałą liczbę dni i bez wyświetlania obiektu zapisać go w Outlooku.
 
Można też osadzić procedurę „Create_Appointment_or_Task” pod przyciskiem w menu MS Outlook i uruchamiać ja skrótem klawiszowym, polecam uwadze ten artykuł.
Osadzenie procedury znajdziecie w artykule: Instalacja i uruchamianie makr.

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.