Microsoft Outlook troubleshooting

W tej lekcji dalej poznajemy wbudowany mechanizm programowania w języku VBA, w praktycznym zastosowaniu.

Lekcja 3. Export załączników z parametrami.

Witam na trzeciej w tym roku „lekcji programowania”. Dzięki temu przykładowi można zrozumieć jak eksportować załączniki wiadomości do wskazanego przez użytkownika miejsca, oraz w jaki sposób użyć podstawowych kontrolek do zbudowania parametrów pobierania.
 
Do selektywnego pobierania danych niezbędne będzie zastosowanie mechanizmu wskazania miejsca docelowego dla eksportu plików, dobranie zakresu dat, w jakich poczta została wysłana, oraz adresata wiadomości oraz rozszerzenia pliku załącznika. Wszystkie poza pierwszym opisanym pow. parametrem to elementy opcjonalne, ponieważ cel exportu może być różny i źle było by, aby budując mechanizm skupić się jedynie na sztywno dopasowanym interfejsie.
 
Jak zwykle dla osób chcących zastosować opisaną formę bez konieczności podpięcia poniżej przedstawionych procedur zapraszam do pobrania gotowego interfejsu. Po rozpakowaniu pobranego pliku osadzić go na miejsce drzewa projektu (analogicznie jak w lekcjach poprzednich).
 
Następnie tworzymy nowy lub dodajemy do już istniejącego modułu poniżej opisany kod wywołania formy:
 
Option Explicit
Sub WywolanieExportZalacznikow()
  Export_zalacznikow_wiadomosci.Show
End Sub
 
Uruchomienie powyższej procedury spowoduje wywołanie formy (Rys.1.) składającej się z: trzech pól tekstowych, jednego checkboxa, paska postępu (z pakietu biblioteki mscomctl.ocx), trzech przycisków, pięciu etykiet oraz dwóch ramek oddzielających pasek od części właściwej (nie są konieczna w projekcie) i ustawień opcjonalnych narzędzi.
 
Interfejs programu
Rys.1. Interfejs programu eksportującego załączniki wiadomości z aktywnego folderu.
 
Poniżej przedstawiony zbiór procedur znajduje się w kodzie formy:
 
Option Explicit
Dim oFolder As MAPIFolder

Private Sub Anuluj_Click()
  Unload (Me)
End Sub

Private Sub MSG_Export_Click()
  Call ExportAttach(MSG_Miejsce_zapisu.Text, _
           Ext.Text, _
           Data_od.Value, Data_do.Value, _
           MSG_Konkretny_Adres.Text)
End Sub

Private Sub ExportAttach(DestDirect$, _
            Optional Ext_File$, _
            Optional Date_From As Date, _
            Optional Date_To As Date, _
            Optional Konkretny_Adres$)

  If Right(DestDirect, 1) <> "\" Then DestDirect = DestDirect & "\"
  If Len(Ext_File) > 0 Then
    If Left(Ext_File, 1) <> "." Then Ext_File = "." & Ext_File
  End If

  On Error GoTo blad
  Dim oMail As MailItem
  Dim oAttach As Attachment, oAttachm As Object
  Dim item As Object, x&, y&, file$

  With ProgressBar
    .Value = 0
    .Visible = True
    .max = oFolder.Items.Count
    Me.Height = 235
  End With

  For x = 1 To oFolder.Items.Count
    DoEvents
    If oFolder.Items(x).Class = 43 Then
      oMail = oFolder.Items(x)
      If LCase(oMail.SenderEmailAddress) = LCase(Konkretny_Adres) Then
pomijanie_adres:
        If oMail.Attachments.Count > 0 Then
          If Przedzial.Value = True Then
            If (oMail.ReceivedTime >= Date_From And _
              oMail.ReceivedTime <= Date_To) Then
pomijanie_data:
              For Each oAttachm In oMail.Attachments
                oAttach = oAttachm
                file = oAttach.FileName
                If LCase(Mid(file, InStrRev(file, "."), _
                  Len(file) - InStrRev(file, ".") + 1)) = _
                  LCase(Ext_File) Then
pomijanie_zalacznik:
                  file = DestDirect & _
                  RemoveInvalidChars(oMail.Subject & _
                  " " & oAttach.FileName)
                  Call MakeWholePath(file)
                  oAttach.SaveAsFile (file)
                Else
                  If Len(Ext_File) = 0 Then _
                  GoTo pomijanie_zalacznik
                End If
              Next oAttachm
            End If
          Else
            GoTo pomijanie_data
          End If
        End If
      Else
        If Len(Konkretny_Adres) = 0 Then GoTo pomijanie_adres
      End If
      ProgressBar.Value = x
    End If
  Next x
  MsgBox "Procedura exportu zakończona." & vbCr & _
   "Sprawdź katalog: ''" & DestDirect & "''", _
   vbInformation, " VBATools.pl"

koniec:
  Me.Height = 218
  ProgressBar.Visible = False

  oMail = Nothing
  oAttach = Nothing

  Exit Sub
blad:
  MsgBox "Błąd procedury ExportAttach." & vbCr & vbCr & _
   Err.Number & " " & Err.Description, vbExclamation, _
   " Informacja o błędzie VBATools.pl"
  GoTo koniec
End Sub

Private Sub MSG_Konkretny_Adres_Change()
  If Len(MSG_Konkretny_Adres.Text) > 0 Then
    If MSG_Konkretny_Adres.Text Like "*@*.*" And _
    Len(MSG_Miejsce_zapisu) > 0 Then
      MSG_Export.Enabled = True
    Else
      MSG_Export.Enabled = False
    End If
  Else
    MSG_Export.Enabled = True
  End If
End Sub

Private Sub MSG_wskarz_Click()
  Dim msg$: msg = "Proszę określić lokalizację eksportu załączników wiadomości."
  Dim UserFile$: UserFile = GetDirectory(msg)

  If UserFile = "" Then
    MsgBox "Operacje anulowano.", vbInformation, "VBATools.pl"
  ElseIf Right(UserFile, 1) = "\" Then
    MSG_Miejsce_zapisu.Text = UserFile
  Else
    MSG_Miejsce_zapisu.Text = UserFile & "\"
  End If
  If Len(UserFile) > 0 Then MSG_Export.Enabled = True
End Sub

Private Function RemoveInvalidChars(ByVal str As String)
  Dim F&
  For F = 1 To Len(str)
    str = Replace(str, Mid$("\/:?""<>|*", F, 1), vbNullString)
  Next
  str = Replace(str, vbTab, vbNullString)
  str = Replace(str, vbCrLf, vbNullString)

  RemoveInvalidChars = str
End Function

Private Sub MakeWholePath(ByVal FileWithPath$)
  Dim z&, PathToMake$ 'Wr by OShon
  For z = LBound(Split(FileWithPath, "\")) To _
      UBound(Split(FileWithPath, "\")) - 1
    PathToMake = PathToMake & "\" & Split(FileWithPath, "\")(z)
    If Right$(PathToMake, 1) <> ":" Then
      If FileExists(Mid(PathToMake, 2, Len(PathToMake))) = False Then _
      MkDir (Mid(PathToMake, 2, Len(PathToMake)))
    End If
  Next
End Sub

Private Function FileExists(ByVal FilePath As String) As Boolean
  On Error GoTo blad
  FileExists = Len(Dir(FilePath, vbDirectory Or vbHidden Or vbSystem)) > 0
  Exit Function
blad:
  FileExists = False
End Function

Private Sub Przedzial_Click()
  If Przedzial.Value Then
    Data_od.Enabled = True
    Data_do.Enabled = True
  Else
    Data_od.Enabled = False
    Data_do.Enabled = False
  End If
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
  oFolder = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder

  If oFolder.DefaultItemType = olMailItem Then
    Me.Height = 218
    Me.Caption = Me.Caption & " ''" & _
      Application.ActiveExplorer.CurrentFolder.Name & "''"
    Data_od.Value = Year(Now) & "-" & Month(Now) & "-01"
    Data_do.Value = Now
  Else
    MsgBox "Export załączników jest dedykowany tylko dla folderów poczty", _
    vbExclamation, "VBATools.pl"
    Unload (Me)
  End If
End Sub

Private Sub UserForm_Terminate()
  oFolder = Nothing
End Sub

Tworzymy Moduł, do którego dodajemy:

Option Explicit

Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "Shell32.dll" _
  Alias "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As Long, ByVal pszPath As String) As Long

Declare Function SHBrowseForFolder Lib "Shell32.dll" _
Alias "SHBrowseForFolderA" (ByVal lpBrowseInfo As BROWSEINFO) As Long

Public Type BROWSEINFO
    hOwner As Long
    pidlRoot As Long
    pszDisplayName As String
    lpszTitle As String
    ulFlags As Long
    lpfn As Long
    lParam As Long
    iImage As Long
End Type

Public Function GetDirectory(Optional msg) As String
    Dim bInfo As BROWSEINFO
    Dim path As String
    Dim r As Long, x As Long, pos As Integer
    bInfo.pidlRoot = 0&
    If IsMissing(msg) Then
        bInfo.lpszTitle = "Wybieranie katalogu."
    Else
        bInfo.lpszTitle = msg
    End If
    bInfo.ulFlags = &H1
    x = SHBrowseForFolder(bInfo)
    path = Space$(512)
    r = SHGetPathFromIDList(ByVal x, ByVal path)
    If r Then
        pos = InStr(path, chr$(0))
        GetDirectory = Left(path, pos - 1)
    Else
        GetDirectory = ""
    End If
End Function
 
Oczywiście pokazany tutaj przykład można rozbudować o inne parametry, takie jak: dodanie do nazwy pliku „daty” i „czasu przesłania wiadomości”, „adresata wiadomości”, dodanie dodatkowej kontrolki dla wyboru większej ilości załączników czy też zapisu do pamięci miejsca eksportu. Sam export załączników poczty dotyczy obiektów osadzonych w folderze wywołania interfejsu. Proces ten nie zmienia kształtu danych to też można go stosować bez obawy o utratę obiektów w pliku PST. Po wykonaniu procesu otrzymujemy komunikat potwierdzający zapis:
 
Potwierdzenie zapisu 
Rys.2. Potwierdzenie zapisu danych.
 
W przypadku niedziałania kodu należy sprawdzić, czy w systemie operacyjnym posiadamy wymaganą i zarejestrowaną bibliotekę obiektów „Microsoft Windows Common Controls 6.0 (SP6)” mscomctl.ocx oraz wersję "Common Controls 6.0 v2 SP6" mscomct2.ocx Menu/Tools/References. Program został sprawdzony i jest kompatybilny z wersjami 2000-2007 MS Outlook.
 

 Dla ciekawskich takiej automatyzacji wspomnę iż powstał gotowy dodatek COM, który posiada podobne funkcjonalności i jest dostęny w ofercie projektu VBATools o którym można przeczytać w "Eksportuj i usuń załączniki" oraz o podobnej tematyce automatyzując zapis z uwzględnieniem podobieństwa nazwy, nadawcy i innych parametów. Przeczytasz o tym tutaj: "Automatyczny zapis załączników". Chetnych zapraszam.

 

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.