Microsoft Outlook troubleshooting

Archiwizacja poczty w MS Outlook ogranicza się jedynie do czasowego określenia zakresu przenoszonych obiektów (Rys.1.), z możliwością wyłączenia obiektów, których nie chcemy archiwizować. Operacje ta można wykonać ręcznie, jak i automatycznie.

Archiwizowanie
Rys.1. Standardowa opcja archiwizacji.

W przypadku jednak, kiedy interesuje nas opróżnienie głównego pliku bazy: Outlook.PST bez utraty pomniejszych wiadomości należy odfiltrować te, które zajmują najwięcej miejsca. Można wymusić export wiadomości podpinając ręcznie repozytorium archiwalnych wiadomości, jednakże z uwagi na dość liczną liczbę tych wiadomości (dobrym narzędziem do tego są foldery wyszukania) oraz ich rozproszenie w strukturze folderów (chcemy zachować ich przyporządkowanie do nazw folderów) jest to dość uciążliwe.

Aby wykonać czynność przeniesienia wiadomości „za jednym zamachem” należy zastosować kod VBA. Wywołując makro określamy ich granicę minimalną w KB (Rys.3.). Przedtem jednak koniecznym krokiem jest podłączenie pliku Archiwe.PST, który będzie zawierał główny folder o nazwie „Foldery archiwum”.

Kod sprawdzi do trzeciego wskazanego folderu w głąb wszystkie obiekty i odwzoruje ich strukturę przenosząc wiadomości spełniające warunek pojemności.

Option Explicit
Sub Przenoszenie_wielkich_maili_do_archiwum()
  Dim olApp As Outlook.Application
  Dim olNs As Outlook.NameSpace
  Dim destFolder As Outlook.MAPIFolder
  Dim OlFolder As Outlook.MAPIFolder
  Dim myFolder As Outlook.MAPIFolder
  Dim myNewFolder As Outlook.MAPIFolder
  Dim newProjectName$, wielkosc$

  olApp = New Outlook.Application
  olNs = olApp.GetNamespace("MAPI")
  OlFolder = olNs.PickFolder
  If OlFolder Is Nothing Then Exit Sub
  If OlFolder.DefaultItemType <> 0 Then
  MsgBox "Wpisanie inf do folderu " & xhr(34) & OlFolder.Name & xhr(34) & _
  " nie jest możliwe." & vbCr & "Wybierz folder poczty!", _
  vbExclamation, " Informacja o błędzie VBATools.pl": Exit Sub
  End If

  Dim olFolderUpper As Outlook.MAPIFolder
  Dim olFolderLower As Outlook.MAPIFolder
  Dim olFolderMoreLower As Outlook.MAPIFolder
  Dim olDocelowy As Outlook.MAPIFolder

  'Set olFolder = olNs.Folders("Foldery osobiste").Folders("Skrzynka odbiorcza").Folders("VBATools")

  On Error GoTo brak_arch
  destFolder = olNs.Folders("Foldery archiwum") 'nazwa folderu archiwum
  On Error GoTo 0

newProjectName = InputBox("Podaj nazwę nowego folderu w: " & vbCr & _
Chr(34) & destFolder.Name & Chr(34), "Tworzenie nowego folderu danych", "Beckup")
  If Len(Trim(newProjectName)) = 0 Then
    MsgBox "Nie podano folderu synxhronizacji." & vbCr & _
    "W nim będzie odtworzona struktura folderów z wiadomościami." & vbCr & vbCr & _
    "Operacja została przerwana!", vbExclamation, "Komunikat o błędzie VBATools.pl"
    Exit Sub
  End If

  wielkosc = InputBox("Podaj wielkość minimalną wagi wiadomości: " & vbCr & "Wielkość 1MB = 1024" & _
  vbCr & "Po zaakceptowaniu poczekaj na komunikat potwierdzający zakończenie działania makra.", _
  "Przenoszenie wiadomości", "1024")
  If IsNumeric(Trim(wielkosc)) = False Then
    MsgBox "Wielkość wiadomości musi być wykazana w KB." & vbCr & _
        "Dla przykładu 1MB = 1024KB." & vbCr & vbCr & _
        "Operacja została przerwana!", vbExclamation, "Komunikat o błędzie VBATools.pl"
    Exit Sub
  End If

  Call Make_folder(destFolder, newProjectName)
  Call Make_folder(destFolder.Folders(newProjectName), OlFolder.Name)
  olDocelowy = destFolder.Folders(newProjectName).Folders(OlFolder.Name)
  Call Kopiuj_maile(OlFolder, CLng(wielkosc), olDocelowy)
  For Each olFolderUpper In OlFolder.Folders
    'Debug.Print olFolderUpper.FolderPath, olFolderUpper.Items.Count, olFolderUpper.Folders.Count
    olDocelowy = destFolder.Folders(newProjectName).Folders(OlFolder.Name)
    Call Make_folder(olDocelowy, olFolderUpper.Name)
    Call Kopiuj_maile(olFolderUpper, CLng(wielkosc), olDocelowy.Folders, olFolderUpper.Name)

    For Each olFolderLower In olFolderUpper.Folders
      'Debug.Print olFolderLower.FolderPath, olFolderLower.Items.Count
      olDocelowy = olDocelowy.Folders(olFolderUpper.Name)
      Call Make_folder(olDocelowy, olFolderLower.Name)
      Call Kopiuj_maile(olFolderLower, CLng(wielkosc), olDocelowy.Folders, olFolderLower.Name)

      For Each olFolderMoreLower In olFolderLower.Folders
        'Debug.Print olFolderMoreLower.FolderPath, olFolderMoreLower.Items.Count
        olDocelowy = olDocelowy.Folders(olFolderLower.Name)
        Call Make_folder(olDocelowy, olFolderMoreLower.Name)
        Call Kopiuj_maile(olFolderMoreLower, CLng(wielkosc), olDocelowy.Folders, olFolderMoreLower.Name)
      Next
    Next
  Next
  'Debug.Print destFolder.Name & "\" & newProjectName

MsgBox "Wykonano proces exportu wiadomości do " & Chr(34) & destFolder.Name & Chr(34), _
vbInformation, "VBATools.pl"
koniec:
  destFolder = Nothing
  OlFolder = Nothing
  olNs = Nothing
  olApp = Nothing
  Exit Sub
brak_arch:
MsgBox "Brak podpiętego pliku " & Chr(34) & "Archive.PST" & Chr(34) & vbCr & _
    "Klikając prawym klawiszem myszy na strukturę folderów wywołaj opcję: " & Chr(34) & _
    "Otwórz plik danych.." & Chr(34) & " i ponownie uruchom procedurę.", _
    vbExclamation, "VBATools.pl"
  Exit Sub
Blad:
  MsgBox "Numer błędu: " & Err.Number & vbCr & _
      "Opis: " & Err.Description, vbExclamation, "VBATools.pl"
  Resume koniec
End Sub

Private Sub Make_folder(ByVal parentFolder As MAPIFolder, ByVal newFolder$)
  Dim myNewFolder As MAPIFolder
  On Error GoTo dalej
  myNewFolder = parentFolder.Folders(newFolder)
  Exit Sub
dalej:
  On Error GoTo koniec
  myNewFolder = parentFolder.Folders.Add(newFolder)
  Exit Sub
koniec:
  Debug.Print ("Numer błędu: " & Err.Number & _
      "Opis: " & Err.Description)
End Sub

Private Sub Kopiuj_maile(ByVal oFolder As MAPIFolder, ByVal oMailWaight&, ByVal destFolder As MAPIFolder)
  Dim item As MailItem
  Dim OlFolder As MAPIFolder
  Dim OldestFolder As MAPIFolder
  OlFolder = oFolder
  OldestFolder = destFolder
  On Error Resume Next
  For Each item In OlFolder.Items
    'DoEvents 'przydatne podczas podpięcia paska postępu
    If item.Size \ 1024 > oMailWaight Then
      'Debug.Print item.Subject & " " & item.Size \ 1024
      item.Move (destFolder)
    End If
  Next
  OlFolder = Nothing
  OldestFolder = Nothing
End Sub


 

Domyślnie podpowiadanym przez mechanizm folderem jest folder „Beckup” (lub dowolnie podany w wywołanym przez makro oknie), jednakże, jeśli nie chcemy a był utworzony wystarczy w zapytanie wpisać nazwę: „Foldery archiwum”, a struktura folderów będzie tworzona w głównym folderze tej bazy.

Tworzenie folderu
Rys.2. Tworzenie folderu nadrzędnego struktury folderów wielkich plików.

Przenoszenie wiadomości
Rys.3. Określenie minimalnej wielkości przenoszonych plików.

Po uruchomieniu procedury komunikat potwierdzający zakończenie umożliwia dalszą pracę z programem. Aby jednak zrealizować cel, jakim jest pomniejszenie bazy danych należy przystąpić jeszcze do minimalizacji jej objętości.

Zmniejszenie pliku głównej bazy Outlooka i jednoczesne przywrócenie pierwotnej kondycji aplikacji jest jednak zależne od czynności zwanej, „kompaktowaniem”. Dostępna ona jest w we właściwościach folderu głównego: 

kliknij prawym klawiszem na Foldery osobiste, Właściwości, Zaawansowane, Kompaktuj

Kompaktowanie bazy
Rys.4. Kompaktowanie bazy.

Z uwagi na brak możliwości zaprogramowania tej czynności, należy ją wykonać ręcznie, według opisanej powyżej procedury.

Makro zostało przetestowane w programie Outlook 2007.

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.