Microsoft Outlook troubleshooting


Można użyć darmowego programu CodeTwo Outlook Export i zapisać adresu do pliku, który następnie otworzyć plik Excelem i filtrując wyeksportowane adresy.Jednakże czasem nie można nic instalować i jedynym rozwiązaniem jest makro.Uruchomić go można w developerze VBA (Alt+F11) w sekcji module. Jeśli nie ma się doświadczenia polecam przeczytać artykuł Instalacja i uruchamianie makr. Oczywiście dla wielkich obszarów makro to będzie wykonywać się długo. .. aż do komunikatu ukończenia exportu.

Realizacja makra odbywa się na podstawie zaznaczonych wiadomości (tak jest ono bardziej uniwersalne), a zaznaczenie wszystkich wiadomości realizuje się po przez (Alt+A).

Option Explicit

Sub Zapisz_adresy_email_dla_zaznaczonych_wiadomosci_zawierajace_tresc()
  If Application.ActiveExplorer.CurrentFolder.DefaultItemType <> 0 Then Exit Sub
  Dim oMailItem As MailItem
  Dim oRecipients As Recipients
  Dim oRecipient As Recipient
  Dim item As MailItem
  Dim MailAdres, oReply, oRecipients2, oRecip
  Dim adresy$, adres$, zgoda$
  Dim NoDupes As New Collection
  Dim I&, J&, Swap1, Swap2, slowo$, plik$
  plik = "c:\Temp\adresy.txt"

slowo = LCase(InputBox("Podaj treść jaka powinna znajdować się w pobranych adresach email", _
"Podaj część szukanego adresu"))

  If Len(slowo) = 0 Then
    MsgBox "Brak danych wyszukania", vbCritical, " Informacja o błędzie": Exit Sub
    On Error Resume Next
    For I = 2 To UBound(Split(plik, "\"))
      MkDir (Split(plik, "\")(I - 1))
    Next I

    For Each item In Application.ActiveExplorer.Selection
      DoEvents
      MailAdres = item
      oReply = item.Reply
      oRecipients2 = oReply.Recipients

      'adresy DO
      For Each oRecip In oRecipients2
        NoDupes.Add (LCase(oRecip.Address))
      Next oRecip

      'adresy DW
      For I = 1 To MailAdres.Recipients.Count
        NoDupes.Add (LCase(MailAdres.Recipients(I).Address))
      Next I

      If Not MailAdres Is Nothing Then MailAdres = Nothing
      If Not oReply Is Nothing Then oReply = Nothing
      If Not oRecipients2 Is Nothing Then oRecipients2 = Nothing

    Next item
    On Error GoTo ErrMessage

    For I = 1 To NoDupes.Count - 1
      DoEvents
      For J = I + 1 To NoDupes.Count
        If NoDupes(I) > NoDupes(J) Then
          Swap1 = NoDupes(I)
          Swap2 = NoDupes(J)
          NoDupes.Add Swap1, Before:=J
          NoDupes.Add Swap2, Before:=I
          NoDupes.Remove (I + 1)
          NoDupes.Remove (J + 1)
        End If
      Next J
    Next I

    oMailItem = Application.CreateItem(olMailItem)
    oRecipients = oMailItem.Recipients
    adres = ""
    If FileExists(plik) = False Then
      Open "C:\Temp\adresy.txt" For Output As #1
    Else
      zgoda = MsgBox("Plik " & plik & " istnieje" & _
      vbCr & "Czy dodać adresy do istniejącego pliku?", _
      vbMsgBoxSetForeground + vbQuestion + vbYesNo, " Export adresów")

      If zgoda = vbNo Then MsgBox "Przerwanie operacji ", vbInformation: Exit Sub
      Open "C:\Temp\adresy.txt" For Append As #1
    End If

    For J = 1 To NoDupes.Count
      DoEvents
      If adres = NoDupes(J) Then GoTo nastepny
      If NoDupes(J) Like "*" & slowo Or _
        NoDupes(J) Like slowo & "*" Or _
        NoDupes(J) Like "*" & slowo & "*" Then _
        Print #1, NoDupes(J)

        adres = NoDupes(J)
nastepny:
    Next J
    Close #1

    If FileLen(plik) = 0 Then
      Kill plik
      MsgBox "Brak adresów zawierających: " & slowo, vbInformation, " Informacja dodatkowa"
    Else
      MsgBox "Adresy email z zaznaczonych wiadomości zostały zapisane w pliku " & _
          plik, vbInformation, " Informacja dodatkowa"
    End If

ErrExit:
    On Error Resume Next
    If Not oMailItem Is Nothing Then oMailItem = Nothing
    If Not oRecipients Is Nothing Then oRecipients = Nothing
    Exit Sub

ErrMessage:
    MsgBox "Błąd procedury " & Err.Number & vbCr & Err.Description, vbExclamation, " Informacja o błędzie"
    GoTo ErrExit
End Sub

Private Function FileExists(ByVal FilePath As String) As Boolean
  On Error GoTo blad
  FileExists = Len(Dir(FilePath, vbDirectory Or vbHidden Or vbSystem)) > 0
  Exit Function
blad:
  FileExists = False
End Function

Aby osadzić procedurę "Zapisz_adresy_email_dla_zaznaczonych_wiadomosci_zawierajace_tresc" pod przyciskiem w menu MS Outlook, polecam uwadze ten artykuł.

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.