Microsoft Outlook troubleshooting
Ostrzeżenie o braku załącznika

Ostrzeżenie o braku załącznika

autor OShon 2010-12-06 11:00:00 w Makra
tagi: brak, email, przypomnienie, załącznik

Czasami zdarza się, że podczas wysyłania emaila zapominamy dodać do niego załącznik. Można tego jednak łatwo uniknąć umieszczając poniższy kod makra w module klasy ThisOutlookSession edytora VB. 

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
  Dim oMail As MailItem, kom
  If Item.Class = 43 Then Set oMail = Item
  If InStr(1, LCase(oMail.To), LCase("Monika")) > 0 And _
    InStr(1, LCase(oMail.Subject), LCase("Raport")) > 0 And _
    oMail.Attachments.Count = 0 Then
    kom = MsgBox("Nie dołączono raportu." & vbCr & _
           "Czy chcesz przerwać nadanie tej wiadomości?", _
           vbYesNo + vbDefaultButton1 + vbQuestion, _
           "Ostrzeżenie o braku załącznika VBATools.pl")
    If kom = vbYes Then Cancel = True : Exit Sub
  End If
  End Sub

W przypadku wysłania wiadomości bez załączników do adresata Monika z tematem zawierającym słowo Raport zostanie wyświetlone okno z zapytaniem (Rys.1.):

Ekran wysyłania wiadomości
Rys.1. Ekran pojawiający się podczas wysyłania wiadomości

Możemy dodatkowo rozwinąć powyższy kod tak, aby wysyłanie wiadomości bez załącznika wymusiło wskazanie pliku, który będzie dołączony do emaila.

Aby to zrobić należy dodać w developerze Outlooka kontrolkę Excela oraz umieścić poniższą procedurę zamiast powyższej.

VBA Edytor\Menu\Tools\References dodajemy Microsoft Excel 14.0 Object Library.

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, ByVal Cancel As Boolean)
  Dim oMail As MailItem, kom, x&
  Dim xApp As New Excel.Application
  Dim fileName As Object

  If Item.Class = 43 Then Set oMail = Item
  If InStr(1, LCase(oMail.To), LCase("Monika")) > 0 And _
    InStr(1, LCase(oMail.Subject), LCase("Raport")) > 0 And _
    oMail.Attachments.Count = 0 Then
    kom = MsgBox("Nie dołączono raportu." & vbCr & _
           "Czy chcesz podpiąć pliki do wiadomości?", _
           vbYesNoCancel + vbDefaultButton1 + vbQuestion, _
           "Ostrzeżenie o braku załącznika VBATools.pl")

    If kom = vbYes Then
      fileName = xApp.GetOpenFilename(FileFilter:="Wszystkie pliki (*.*),*.*", _
                    Title:="Wybierz pliki załącznika", _
                    MultiSelect:=True)
      If Not IsArray(fileName) Then
        MsgBox("Nie wybrano żadnego pliku.") : Exit Sub
      Else
        For x = LBound(fileName) To UBound(fileName)
          oMail.Attachments.Add(fileName(x))
        Next x
        oMail.Save()
      End If
    ElseIf kom = vbCancel Then
      Cancel = True
    End If
  End If
End Sub

Po zastosowaniu powyższego kodu przy próbie wysłania wiadomości bez załączników pojawi się poniższe okno (Rys.2.):

Ekran z zapytaniem o pliki załacznika
Rys.2. Ekran z zapytaniem o pliki załącznika.
 
Odpowiedź Tak, oznaczać będzie wyświetlenie okna wyboru plików do załączenia (Rys .3.). Anulowanie komunikatu przerwie proces wysyłania wiadomości.
 
Wybór załączników
Rys.3. Okno wyboru załączników.
 
Przytrzymując na klawiaturze klawisz Ctrl i klikając lewym przyciskiem myszy możemy zaznaczyć klika plików na raz (Rys.4.).
 
Wybrane załączniki
Rys.4. Wskazane wcześniej pliki dołączone do wiadomości.  

-----

Errata dotycząca wersji 2013.

W niej obrazki dołączone do wiadomości (np w podpisie) są traktowane podobnie jak załączniki. To też należy wziąć to pod uwagę i zwiększyć ilość podczas warunku oMail.Attachments.Count = 0. Wartość tą należy odpowiednio zwiększyć.

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.