Microsoft Outlook troubleshooting

Możesz stworzyć prostą bazę zawierającą kolumny takie jak: Data, Temat, Od, Do, Odebrano, Treść, Utworzony lub inne

Poniższy kod pokazuje ci jak dodać każdą przychodzącą wiadomość do przygotowanej wcześniej bazy Access uzywając creatora reguł.

Aby tego dokonać otwierasz edytor kodu VBE w Outlooku, używając [Alt+F11], potem: menu/insert/module, wklejasz ten kod. Następnie dodajesz kontrolkę ADO: Add Menu/Tools/References/Ado  (nazwa dokładnie jak w zakomentowanej linii poniżej przedstawionego kodu).

Sub z_OL_do_ACC(olMail As MailItem) 
'Dodać w referencjach: Microsoft ActiveX Data Object 2.5 Library
On Error GoTo blad
Dim Con As New ADODB.Connection
Const Plik$ = "c:\Temp\File.accdb" 'zmodyfikowaś sciezkę.
Const Pass$ = ""
Const User$ = ""
Const ConStr$ = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};" & _
"Dbq=" & Plik & ";Uid=" & User & ";Pwd=" & Pass & ";"
With olMail
Dim SQL$: SQL = "insert into Informacja_asystent (" & _
"Data, Temat, Od, Do, Odebrano, Treść, Utworzony) values ('" & _
Now & "', '" & _
.Subject & "', '" & _
.SenderEmailAddress & "', '" & _
.To & "', '" & _
.ReceivedTime & "', '" & _
.Body & "', '" & _
.CreationTime & "')" 'dodać ew inne elementy bazy
End With

With Con
.Open ConStr
.Execute SQL
.Close
End With

koniec:
Set Con = Nothing
Exit Sub
blad:
MsgBox Err.Number & vbCr & Err.Description, vbExclamation, "Informacja o błędzie"
Resume koniec
End Sub

Wygląd bazy po imporcie:

Dodanie kodu w regule odbywa się poprzez wskazanie jego nazy:

Otwierasz kreator reguł i po wyborze twoich preferencji odnośnie działania, w drugim kroku wskazujesz po nazwie pow. procedurę zaznaczając box Skrypt.
Zmodyfikuj ścieżkę osadzenia bazy Accesowej i ew. popraw lub dopisz wiecej kolumn. Jeśli chcesz bardziej rozbudowac kod o dodawanie załączników do bazy, przeczytaj wcześniej ten atrykuł.

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.