Microsoft Outlook troubleshooting

Artykuł dotyczy: Microsoft Outlook 2007/ 2003 / 2002 / 2000

Jedną z braku funkcjonalności Outlooka jest export obiektów kalendarzowych zawierających osoby zaproszone na spotkanie, ich status oraz potwierdzenie przybycia.
Dzięki wbudowanej opcji zawartej w Menu/Plik/Importuj lub exportuj/Eksport do pliku/Microsoft Excel/.. otrzymujemy jedynie listę:

Temat, Datarozpoczęcia, Czasrozpoczęcia, Datazakończenia, Czaszakończenia, Przypomnienie wł/wył, Dataprzypomnienia, Czasprzypomnienia, Kategorie, Opis

która nie jest wystarczająca np.: dla raportowania statusów odbiorców zaproszeń na spotkanie.
Naszym celem jest uzyskanie pliku który posiadał by następujące pola:
•    Temat wydarzenia
•    Data i godzina rozpoczęcia
•    Data i godzina zakończenia
•    Data i godzina utworzenia obiektu
•    Miejsce potkania
•    Kategoria
•    Cykliczność


W obrębie każdego wydarzenia (o ile jest to zaproszenie na spotkanie)

1.    Zaproszony (adres email)
2.    Odpowiedź potwierdzająca (czy potwierdzono)
3.    Wymagany (czy wymagano obecności)

To wszystko eksportowane do nowego arkusza Excela z zatrzymaniem nagłówka,
autofiltrem, i zgrupowaniem od najwcześniejszego do ostatniego wydarzenia.

Option Explicit

Sub OLCalendarToExcel()
  On Error GoTo Blad

  Dim appExcel As Excel.Application
  Dim wkb As Excel.Workbook
  Dim wks As Excel.Worksheet
  Dim rng As Excel.Range
  Dim i&, j&, x&, ilosc&, ktory&, statspo$, zakres&
  Dim ns As Outlook.NameSpace
  Dim fol As Outlook.MAPIFolder
  Dim Zaproszeni As Outlook.Recipients
  Dim itm As Object

  ns = Application.GetNamespace("MAPI")
  fol = ns.PickFolder
  If fol Is Nothing Then
    GoTo koniec
  End If

  If fol.DefaultItemType <> olAppointmentItem Then
    MsgBox "Wskazany folder nie jest obiektem kalendarzowym." & vbCr & _
        "Procedura została przerwana."
    GoTo koniec
  End If

  appExcel = CreateObject("Excel.Application")
  appExcel.Visible = True
  appExcel.Workbooks.Add

  wkb = appExcel.ActiveWorkbook
  wks = wkb.Sheets(1)
  wks.Activate

  ilosc = fol.Items.Count
  If ilosc = 0 Then
    MsgBox "Brak obektów do eksportu"

    GoTo koniec
  Else
    'mozliwość dołączenia Bara postpu
    'Debug.Print "Ilość obieków: " & Ilosc
  End If

  i = 1: j = 1: ktory = 1
  rng = wks.Cells(i, j)
  With rng
    .Value = "Temat"
    .Offset(, 1).Value = "Rozpoczęcie"
    .Offset(, 2).Value = "Zakoczenie"
    .Offset(, 3).Value = "Utworzono"
    .Offset(, 4).Value = "Miejsce"
    .Offset(, 5).Value = "Kategoria"
    .Offset(, 6).Value = "Cykliczne"
    .Offset(, 7).Value = "Zaproszony"
    .Offset(, 8).Value = "Potwierdzenie"
    .Offset(, 9).Value = "Wymagany"
  End With

  With wks
    .Range("A1").AutoFilter
    .Cells.EntireColumn.AutoFit
    .Columns("A:C").ColumnWidth = 16
    .Outline.SummaryRow = xlAbove
  End With
  appExcel.ScreenUpdating = False

  For Each itm In fol.Items
    DoEvents
    rng = wks.Cells(i, j)
    If itm.Class = olAppointment Then
      If itm.Start <> "" Then rng.Offset(1, 0).Value = itm.Subject
      If itm.End <> "" Then rng.Offset(1, 1).Value = itm.Start
      If itm.CreationTime <> "" Then rng.Offset(1, 2).Value = itm.End
      If itm.Subject <> "" Then rng.Offset(1, 3).Value = itm.CreationTime
      If itm.Location <> "" Then rng.Offset(1, 4).Value = itm.Location
      If itm.Categories <> "" Then rng.Offset(1, 5).Value = itm.Categories
      If itm.IsRecurring <> "" Then rng.Offset(1, 6).Value = itm.IsRecurring
      appExcel.StatusBar = "Export danych: " & Format(ktory / ilosc, "0.00%")

      Zaproszeni = itm.Recipients
      For x = 1 To Zaproszeni.Count
        statspo = ""
        i = i + 1
        Select Case Zaproszeni(x).MeetingResponseStatus
          Case 0: statspo = "Brak odpowiedzi"
          Case 1: statspo = "Organizator"
          Case 2: statspo = "Wstępnia zgoda"
          Case 3: statspo = "Zaakceptwał"
          Case 4: statspo = "Odmówił"
        End Select

        If Zaproszeni(x).Type = olRequired Then
          wks.Cells(i + 1, 8).Value = Zaproszeni(x).Name
          wks.Cells(i + 1, 9).Value = statspo
          wks.Cells(i + 1, 10).Value = "Obwiązkowy"
        Else
          wks.Cells(i + 1, 8).Value = Zaproszeni(x).Name
          wks.Cells(i + 1, 9).Value = statspo
          wks.Cells(i + 1, 10).Value = "Opcjonalny"
        End If
        wks.Cells(i + 1, 2).Value = itm.Start
      Next x

      On Error Resume Next
      If itm.UserProperties("CustomField") <> "" Then
        rng.Value = itm.UserProperties("CustomField")
      End If
      On Error GoTo 0
    End If
    i = i + 1
    ktory = ktory + 1
  Next itm

  With wks
    .Cells.Sort Key1:=.Range("B2"), Order1:=1, Header:=True
    For j = 2 To i
      If j = i Then
        Exit For
      ElseIf .Cells(j, 1).Value = "" Then
        zakres = .Range("A" & j).End(xlDown).Row
        If zakres = .Rows.Count Then Exit For
        .Range(j & ":" & zakres - 1).Rows.Group
        j = zakres
      End If
    Next j
    If .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row <> .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row Then _
    .Range(.Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 & ":" & .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).Rows.Group
    .Outline.ShowLevels RowLevels:=1
    .Range("A2").Select
  End With

  With appExcel
    .ActiveWindow.FreezePanes = True
    .ScreenUpdating = True
    .StatusBar = ""
  End With

koniec:
  If Not Zaproszeni Is Nothing Then Zaproszeni = Nothing
  If Not rng Is Nothing Then rng = Nothing
  If Not fol Is Nothing Then fol = Nothing
  If Not ns Is Nothing Then ns = Nothing
  If Not wks Is Nothing Then wks = Nothing
  If Not wkb Is Nothing Then wkb = Nothing
  If Not appExcel Is Nothing Then appExcel = Nothing

  Exit Sub
Blad:
  MsgBox "Błąd: " & Err.Number & vbCr & Err.Description
  Resume koniec
End Sub


Aby osadzić procedurę „OLCalendarToExcel” pod przyciskiem w menu MS Outlook, polecam uwadze ten artykuł.

Postępowanie krokowe w makro:

•    sprawdza, czy wybrano folder kalendarza
•    sprawdza, czy folder zawiera obiekty
•    tworzy arkusz Excela z nagłówkiem eksportowanych danych
•    zapisuj kolejno dane z obiektów kalendarzowych z uwzględnieniem podanych pow założeń
•    formatuje arkusz
 

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.