Microsoft Outlook troubleshooting

Coraz częściej spotykamy się z wiadomościami email, w których załączone są dokumenty w formacie PDF. W większości przedsiębiorstw wymaga się, aby pliki takie zostały wydrukowane i dołączone w formie papierowej do tradycyjnego archiwum dokumentów (np. w dziale księgowości). Jak jednak wydrukować wiadomość z załącznikiem PDF?

MS Outlook po wybraniu opcji drukowania ogranicza się jedynie do wydrukowania treści wiadomości. Lecz co z załącznikami? Zwykle należy je otworzyć i wydrukować osobno.

Poniżej przedstawiony kod makra umożliwia automatyzację powyższych działań i to nawet bez konieczności otwierania emaili - wystarczy zaznaczyć wiadomości na liście w Outlooku. 

Option Explicit
Dim oMail As MailItem, item As Object
Dim oAtmt As Attachment, FileName$, x&

Sub drukuj()
'Dla wszystkich plików PDF
Call PrintPDFAttachments4SelectionEmail()
'Dla tylko tych które w nazwie zawierają słowo "faktura"
'Call PrintPDFAttachments4SelectionEmail("faktura")

For Each oMail In Application.ActiveExplorer.Selection
  oMail.PrintOut 'Można zwielokrotnić drukowanie powielając tą linię
Next
End Sub

Private Sub PrintPDFAttachments4SelectionEmail(Optional AttName$)
Dim oMail As MailItem, item As Object
Dim oAtmt As Attachment, FileName$, x&

  If FileExists("C:\Temp") = False Then MkDir "C:\Temp"
  On Error GoTo blad
  
  For Each item In Application.ActiveExplorer.Selection
    If item.Class = 43 Then
      Set oMail = item
      If oMail.Attachments.Count > 0 Then
        For Each oAtmt In oMail.Attachments
          If Len(AttName) = 0 Then
ones:
            FileName = "C:\Temp\" & oAtmt.FileName
            If FileExists(FileName) = True Then Kill FileName 'lub odpytanie komendą MSGBOX z parametrem.
            oAtmt.SaveAsFile FileName
            If Right$(UCase(oAtmt.FileName), 3) = "PDF" Then
              Shell """c:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\acrord32.exe"" /h /p """ + FileName + """", vbHide
            End If
          Else
            If InStr(1, UCase(oAtmt.FileName), UCase(AttName)) > 0 Then GoTo ones
          End If
        Next oAtmt
      End If
    End If
  Next item
Exit Sub
blad:
MsgBox Err.Number & vbCr & Err.Description, vbExclamation, "O'Shon from VBATools.pl"
End Sub
Private Function FileExists(FilePath As String) As Boolean
On Error GoTo blad
  FileExists = Len(Dir(FilePath, vbDirectory Or vbHidden Or vbSystem)) > 0
Exit Function
blad:
FileExists = False
End Function

Ze względu na możliwość instalacji programu Acrobat Reader w różnych miejscach na dysku twardym należy w kodzie podać poprawną ścieżkę do pliku „acrord32.exe”, który domyślnie znajduje się w folderze instalacyjnym programu.
 
W przypadku problemów z samym wydrukiem pliku PDF (np. źle wyświetlane znaki specjalne), należy pamiętać, iż w konfiguracji drukarki dobrze jest ustawić opcję Drukować jako obraz w menu Drukowanie/Zaawansowane.
 
Aby uprościć pracę z makrem można je przypisać do przycisku w pasku menu lub skorzystać z automatycznego uruchamiania makra, tworząc nową regułę w kreatorze reguł dostępnym w menu Narzędzia, Reguły i alerty. 

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.