Microsoft Outlook troubleshooting
Dodanie dowolnego tekstu do wiadomości

Dodanie dowolnego tekstu do wiadomości

autor OShon 2015-02-02 11:29:00 w Microsoft Outlook, Makra
tagi: e-mail, kolory, makro, wstawianie

Do wstawiania dowolnej treści w gotowej do wysłania wiadomości służy utworzony w nowych wersjach mechanizm "Szybkie części". Czasami jednak potrzebujemy odnieść się do zmieniających się stale danych, jak np nazw plików, osób uczestniczących w spotkaniu czy aktualnej dacie. 

Na tym ostatnim przykładzie oprzemy możliwość odwołania się w zmiennej, którą zwrócimy w zaznaczone miejsce wiadomości. Dodatkowo treść ta będzie napisana czerwoną czcionką, aby pokazać jak odwołać się do parametru Font.

Sub Dodanie_tekstu_do_aktywnego_maila()
On Error GoTo brak_aktywnego
Dim objItem As MailItem:            Set objItem = Application.ActiveInspector.CurrentItem
On Error GoTo 0
Dim objInsp As Outlook.Inspector:   Set objInsp = objItem.GetInspector
Dim objDoc As Object:               Set objDoc = objInsp.wordEditor     'Word.Document
Dim objWord As Object:              Set objWord = objDoc.Application    'Word.Application
Dim objSel As Object:               Set objSel = objWord.Selection      'Word.Selection

Dim tekst$: tekst = "Dane dotyczą dnia: " & Format(Now, "DD.MM.YYYY")
    objSel.Font.ColorIndex = 6 'wdRed
    objSel.TypeText tekst

Exit Sub
brak_aktywnego:
    If Err.Number = 91 Then _
    MsgBox "Utwórz wiadomość do edycji.", vbExclamation, "VBATools.pl" Else _
    MsgBox Err.Number & " " & Err.Description, vbExclamation, "VBATools.pl"
End Sub

Osadzamy kod w środowisku VBA (menu/insert/module) oraz przypisujemy makro do menu "Pasek narzędzi Szybki dostęp". Taki krok pomoże nam w szybkim przywołaniu treści klawiszem skrótu [Alt+1..0]

Aby osadzić procedurę "Dodanie_tekstu_do_aktywnego_maila" pod przyciskiem w menu MS Outlook, polecam uwadze ten artykuł.

MVP Shon Oskar – VBATools.pl
Jeśli masz pytania dot. tego artykułu zapraszam na Forum
Skonfiguruj swój pakiet dodatków do Excela, Worda, PowerPointa i Outlooka© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.